ලිනක්ස් හා CDMA/GPRS/UTMS/HSPA වලින් අන්තර්ජාල භාවිතය

Saturday, April 4, 2009
මෙය මා විසින් පලමුවෙන් 2005-09-08 දින 20:55 +5.530GMT ට ලංකා ලිනක්ස් සමූහය වෙනුවෙන් ලියන ලදි...
ළගදී කිහිපදෙනෙකු යලි විමසූ බැවින් මෙලෙස පළ කෙරේ...

මේ ක්‍රමය ඕනෑම බාහිර මොඩොමයකට ගැලපෙනවා...මේ USB->Serial converter එක බොහෝ විට CDMA සහ පරණ GPRS මොඩොම සදහා ඕනි..අනෙක් පියවර ඕනෙම මොඩොමයකට භාවිතා කරන්න පුලුවනි...

TIUSB3410 යනු ලාංකීය බොහෝ ආයතන වලින් CDMA දුරකතන සදහා ලබාදෙන USB to Serial Converter එකකී(ඩේටා කේබලය තුල පවතී)

1) TIUSB3410 (USB to Serial Converter) සදහා මොඩියුලය බාගන්න (ලිනක්ස් 2.4 ක'නලය සදහා,මම දන්න තරමින් දැන් 2.6ත් එක්කම එනවා)
http://gate.brimson.com/downloads/ti_usb-0.3-1.tgz
මෙහි readme අනුව කම්පයිල් කර පිහිටුවන්න
2)කේබලය USB කෙවෙණියට සම්බන්ධ කරන්න.
3)Wvdial පහත පරිදි සකසන්න (/etc/wvdial.conf පහත පරිදි වෙනස් කිරීමෙන්),

Modem = /dev/usb/ti/0
Baud = 230400
Phone = #777
Init1 = ATZ
Stupid Mode = 1
Dial Command = ATDT
Username = myusername
Password = mypassword
PPPD Options = crtcts multilink usepeerdns lock defaultroute

4)Wvdial ට'මින්ලයේ ක්‍රියාත්මක කරන්න...

මෙහිදී /dev/usb/ti/0 යනු අදාල මොඩමය සමග සම්බන්ධ විය හැකි දොරටුවයි....
මෙය සොයා ගැනිමට
dmesg ලෙස ට'මිනලයේ ගසන්න...

එවිට එන් විස්තරයයේ මෙලෙස ඇති කොටස බලන්න,,,
"usb 1-6: new high speed USB device using ehci_hcd and address 3
usb 1-6: configuration #3 chosen from 1 choice
usb 1-6: New USB device found, idVendor=0fce, idProduct=d075
usb 1-6: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
usb 1-6: Product: Sony Ericsson K850
usb 1-6: Manufacturer: Sony Ericsson
usb 1-6: SerialNumber: ***************************
cdc_acm 1-6:3.1:
ttyACM0: USB ACM device
cdc_acm 1-6:3.3:
ttyACM1: USB ACM device
usbcore: registered new interface driver cdc_acm
cdc_acm: v0.26:USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
cdc_wdm 1-6:3.7: cdc-wdm0: USB WDM device
usbcore: registered new interface driver cdc_wdm
usb0: register 'cdc_ether' at usb-0000:00:1a.7-6, CDC Ethernet Device, 02:80:37:03:03:00
usbcore: registered new interface driver cdc_ether
"

මෙහිදී නම් /dev/ttyACM0 හා /dev/ttyACM1 ලෙස මොඩම 2ක් දැක්වේ..

GPRS/EDGE/UTMS/HSPA සදහාද මෙම ක්‍රමටයම 2 පියවරේ සිට යොදාගත හැකි අතර මෙලෙස වෙනස් විය යුතුයි(උදාහරණය‍ක්...)


Modem = /dev/ttyACM0
Baud = 921000
Phone = *99***1#

***1 අදාල profile එක අනුව ලබා දෙන්න...
0 comments:

Post a Comment

ලිපිය සම්බන්ධයෙන් යම් අදහසක් හෝ යෝජනාවක් ගැටළුවක් හෝ තිබේ නම් විමසන්න.